Vocea întregului sector de
upstream din România

Când birocrația închide pompa de benzină

Una dintre problemele recurente întâmpinate de companiile petroliere constă în procesul extrem de îndelungat şi profund birocratic de aprobare a actelor adiționale pentru acorduri de concesiune petrolieră.

Parlamentul a intrat în ultima sa sesiune înainte de alegerile ce se vor desfășura la 11 decembrie. Pachetul de legi care zac spre finalizare și adoptare este imens. Ac­tele normative și legislația sunt stufoase și ridică ba­riere reale în multe sec­toa­re economice. Simplificarea acestora - chiar dacă pro­mi­să - este departe de a avea un efect real în bu­si­ness. Un exemplu este bi­ro­crația excesivă care are im­pact negativ asupra inves­ti­ţiilor, care generează pier­deri în economie şi care produce o în­gri­jorătoare și nefericită reducere a nu­mă­rului de locuri de muncă. Cum se întâm­plă în prezent, de pildă, cu industria de ți­ței și gaze din România. Se generează ast­fel un impact negativ semnificativ în ma­te­rie de investiții care urmăresc desco­pe­ri­rea de noi resurse energetice, atât de ne­ce­sare în perspectiva contracarării declinului actual înregistrat de producția internă. Pro­vocările sunt atât de natură externă și globală (de exemplu, fluctuațiile la prețul pe­trolului, conflictele armate care pun mari probleme de securitate regională, ac­tele majore de terorism, care aruncă în aer stabilitatea unor piețe), cât și de na­tu­ră internă (probleme de stabilitate legis­la­tivă, probleme de birocrație excesivă, pro­bleme de fiscalitate ridicată, probleme de neîncurajare a investițiilor etc.).

Acest gen de blocaje au impact național semnificativ. Să nu uităm că avem zone mo­noindustriale unde comunitățile de­pind de exploatarea resurselor naturale (a hidrocarburilor, în special), iar lipsa po­li­ticilor care să încurajeze investițiile în con­tinuarea proiectelor de exploatare con­du­ce la lipsirea acestor co­mu­nități de locuri de muncă vitale. Fiecare companie din sectorul de pe­trol și gaze este supusă pre­siu­ni­lor interne și ex­terne, iar riscul de blocaj eco­nomic dat de cumulul de factori de presiune poa­te conduce inclusiv la redu­cerea nu­mă­rului de locuri de muncă. Una dintre pro­blemele recurente întâm­pi­nate de companiile petroliere constă în procesul extrem de îndelungat şi profund birocratic de aprobare a actelor adiționale pentru acorduri de concesiune petrolieră. Actele adiţionale sunt semnate de către titular şi ANRM (autoritatea publică în­ves­tită în domeniul gestionării resurselor mi­nerale) în urma unor procese de ne­go­cie­re, normale pentru orice situaţie cont­rac­tuală ce se impune a fi modificată ca ur­ma­re a intervenirii unor schimbări ale as­pec­telor agreate sau prelungirea unor ter­me­ne contractuale. Și tot conform legislației în vigoare, actele adiţionale încheiate in­tră în vigoare la data aprobării lor de că­tre guvern.

Există o practică de neconsecvenţă cu pri­vire la stabilirea ministerelor avizatoare, astfel încât numărul acestora fluctuează, fără a exista transparenţă cu privire la cri­teriile de alocare.

Este evident că intenţia legiuitorului nu a fost aceea de a crea sincope în executarea acordurilor petroliere. Însă, de fapt, asta se întâmplă, prin lăsarea în nelucrare a aprobării necesare pentru durate ne­de­ter­minate. Se ajunge astfel în situația para­do­xală ca termenele contractuale din acor­du­rile petroliere să expire înainte ca aspectul de validitate a actului adiţional să fi fost rezolvat. Această procedură presupune avizarea iniţială de către diferite ministere a actelor adiţionale. Procedeul presupune verificarea legalității unui act asumat deja de către ANMR, ceea ce poate fi în regulă, dar are în vedere și determinarea opor­tu­nității unor aspecte contractuale, de cele mai multe ori de natură tehnică, ceea ce excede în mod evident competenţa minis­te­relor avizatoare. Mai mult decât atât, există o practică de neconsecvenţă cu pri­vire la stabilirea ministerelor avizatoare, astfel încât numărul acestora fluctuează, fără a exista transparenţă cu privire la cri­teriile de alocare. Acest aspect este de natură a influenţa planificarea operaţiunilor, întrucât inexistenţa unei constanţe în pro­cedura de aprobare a actelor adiţionale afec­tează planurile efectuate de titulari, ca­re au nevoie de predictibilitate în eva­lua­rea angajamentelor lor contractuale şi deci operaţionale.

Pe fluxul decizional intern din cadrul Gu­vernului României, ministerele res­pon­sa­bile cu avizarea actelor adiționale au for­mu­lat o serie de comentarii cu privire la con­ţinutul actelor adiţionale, făcând tri­mi­tere la chestiuni cu totul nerelevante. Cum ar fi, de pildă, unele cu privire la ne­ce­sitatea prevederii exprese a obligaţiei ti­tularului de a respecta prevederile legale din­tr-un anumit domeniu, deși este de no­torietate, nejuridică chiar, obligaţia ge­ne­ra­lă de a respecta prevederile legale obli­gatorii, chiar fără a face această menţiune expresă. Se ajunge astfel la situaţii pa­ra­doxale care, în lipsa unei decizii ferme ca­re să deblocheze întregul proces, pot pre­lungi procesul de avizare pe termen ne­de­finit, cu consecințe negative profunde atât pentru statul român, cât și pentru in­dus­tria de profil românească. De unde ne­ce­sitatea ca organismele „avizatoare“ să fie expres prevăzute în acte normative pri­ma­re, cu atribuții clare, cu termene de res­pec­tare, astfel încât să se poată evita in­cer­titudini cu privire la categoria instituțiilor implicate sau competențele acestora. Acest tip de analiză poate fi, evident, ex­tinsă și pentru alte domenii, ceea ce și ex­plică de ce lucrurile se mișcă atât de greu în România, atunci când e vorba de in­ves­tiții de anvergură.

 

Sursa: Revista 22

STIRI INTERNATIONALE

Norway: Drilling...

While global offshore exploration activity has been flat year-to-date, the situation has been far more buoyant on the Norwegian Continental Shelf...

U.S. Federal Gulf of...

The U.S. Energy Information Administration (EIA) expects oil production in the Gulf of Mexico to set new production records in 2019 and in 2020,...

Brazil: ANP approves...

The ANP has published, in the Official Gazette, the list of the last four companies approved to participate in the 6th Production Sharing Round -...
STIRI LOCALE

Deutsche Bahn caută...

Compania feroviară Deutsche Bahn (DB) a început un proces de licitație pentru aproximativ 500 GW...

Nou program de stocare...

Cercetătorii au prezentat un program menit să producă baterii de înaltă performanță în Statele...

ANRE a chemat la...

Autoritatea de Reglementare în domeniul Energiei a convocat marți la discuții toţi importatorii...
COTATII OIL & GAS