Vocea întregului sector de
upstream din România

Observatii privind redeventele si impozitele similare

În cadrul evenimentului România durabilă – Fiscalitate pentru energie durabilă, din 1 octombrie 2015, Farrukh Khan a prezentat o analiză Deloitte actualizată asupra sectorului de petrol și gaze naturale upstream din Europa.  

Context și metodologie 

Cadrul fiscal și de reglementare joacă un rol important în economia generală a in­dustriei de petrol și gaze, dat fiind ciclul lung de via­ță. Am fost contractaţi de Federația Patronală de Pe­trol și Gaze (FPPG) pentru a efectua o analiză utilizând informațiile publice la ni­velul anului 2013 și, în fe­bruarie 2015, am emis ra­portul nostru, identificând valoarea redevențelor și a impozitelor similare din di­verse țări europene, ca procent din ve­ni­turi. Redevențele și impozitele similare efec­tive diferă de cotele nominale. Ac­tua­li­zarea trebuie interpretată sub rezerva că există diferențe și între două zăcăminte, cu atât mai mult între două țări. Re­de­ven­țele și impozitele specifice sectorului de­pind de prioritățile naționale, realitatea din piață, iar în ultimele luni au fost, de asemenea, influențate de scăderea drastică a prețului petrolului sau sunt în curs de re­vizuire din această cauză.

Prezenta analiză actualizată este realizată folosind in­for­mațiile aferente anului 2014, cu excepția cazurilor în ca­re se specifică altfel. Ana­li­za actualizată se bazează pe informații publice și pe un calcul mediu matematic sim­plu pentru Europa (ex­clu­zând CSI), care sperăm să contribuie în mod con­struc­tiv la discuția de față, care trebuie să se bazeze mai departe pe o abor­dare mai largă, agreată de toate părțile im­plicate.

În majoritatea țărilor care înregistrează producții semnificative de petrol și gaze, s-a observat o tendință de scădere. În plus, există câteva modificări legislative ca­re in­tră în vigoare din 2015. Am analizat nu­mai anumite țări, care sunt incluse la fi­na­lul raportului.

Ținând cont de toate aceste limitări care pot afecta rezultatele, calculând o medie arit­metică simplă pentru țările pro­du­că­toare din Europa se obține 11,7%, iar me­dia celor mai comparabile țări pro­du­că­toare din Europa, raportat la pro­duc­ti­vi­ta­tea sondelor, este de 7,5%. În prezent, în România, cota medie observabilă a re­de­ven­țelor și a impozitelor similare, ca pro­cent din venituri, este de 15,7%, calculată la 30 iunie 2015 (15% la 31 decembrie 2014), reprezentată de principalele com­panii, SNGN Romgaz SA și OMV Petrom SA cu 19,3%, respectiv 14,1% (21,1%, res­pectiv 13,2% la 31 decembrie 2014). Dacă facem o comparație între cotele medii ob­servabile ale redevențelor și impozitelor similare la 2014 și 2013, observăm ur­mă­toarele schimbări:

România: cota medie observabilă a re­de­vențelor și impozitelor similare a crescut de la 13,9% (septembrie 2014) la 15,0% (decembrie 2014) și 15,7% (iunie 2015). Această tendință provine în primul rând din:

- proporția mai mare de gaze naturale fa­ță de petrol;

- mixul general de producție, gazele fiind impozitate cu o cotă suplimentară de 60% din majorarea de preț rezultată din ca­len­da­rul de liberalizare. Prețul mediu la ga­zele non-casnice s-a modificat de la 58,7 lei/MWH în 2013 la 85,1 lei/MwH în 2014, iar prețul mediu la gazele casnice a cres­cut de la 47,4 lei/MwH la 52,3 lei/MwH;

- deși prețul petrolului a scăzut în a doua jumătate a anului 2014, formula de apli­ca­re a redevențelor utilizează ca preț de re­ferință media cotațiilor din trei luni pre­ce­dente; pe o piață în declin, acest lucru a rezultat în creșterea procentului de re­devențe.

Italia: cota medie observabilă a re­de­ven­țelor și impozitelor similare a scăzut de la 14,4% (2013) la 11,7% (2014). Italia a apli­cat o suprataxă asupra profitului com­pa­niilor de petrol, gaze și energie. Rata no­minală a suprataxei pe profit s-a redus de la 10,5% (2013) la 6,5% (2014); combinat cu scăderea profitabilității din cauza re­du­cerii prețurilor în 2014, acest lucru a re­zultat în scăderea generală a procentului.

Marea Britanie: cota medie observabilă a redevențelor și impozitelor similare apli­ca­tă ca procent din venituri a scăzut de la 11,3% (2013) la 6% (2014). Există o serie de factori pentru anul 2014:

- scăderea prețurilor medii combinate la pe­trol și gaze naturale;

- creșterea numărului de zăcăminte ma­ture care necesită investiții a însemnat creș­terea investițiilor de la 14,4 miliarde de lire la 14,8 miliarde de lire, în timp ce pro­ducția efectivă a scăzut cu aproximativ 2%;

 

 Aspect din timpul evenimentului România durabilă – Fiscalitate pentru energie durabilă, din 1 octombrie 2015.

 

- cheltuielile de exploatare au crescut de la 8,9 miliarde de lire la 9,6 miliarde de lire;

- mixul de producție conține un volum crescut de gaze naturale, care are o va­loare mai scăzută decât petrolul;

- aspecte structurale ca urmare a nu­mă­rului mare de zăcăminte marginale pentru care sunt necesare deduceri și stimulente, precum zăcămintele mici, zăcămintele mature, cu vâscozitate înaltă etc.

Norvegia: cota medie observabilă a re­de­vențelor și impozitelor similare a scăzut de la 22,5% (2012) la 18,8% (2014), ca ur­ma­re a reducerii profitabilității în 2014, spre deosebire de 2012 (nu existau in­for­mații pentru 2013 la emiterea raportului nos­tru anterior), datorită: scăderii pre­țu­lui mediu realizat la petrol la 90,6 dolari/baril (2014) de la 104,5 dolari/baril (2012), a prețului mediu realizat la gaze la 1,57 coroane/metru cub de la 1,84 coroane/me­tru cub, corelate cu creșterea investițiilor în 2014 și 2013, comparativ cu 2012 și 2011, care duc la creșterea costurilor de amor­tizare și, de asemenea, din cauza creșterii activităților de explorare în 2014, spre de­osebire de 2012 (cheltuielile de explorare sunt deductibile în întregime când sunt su­portate).

Ungaria: cota medie observabilă a re­de­ven­țelor și impozitelor similare a scăzut de la 25,3% (2013) la 22,9% (2014), datorită scă­de­rii ratelor redevențelor la petrol și gaze na­turale cu 6% în trimestrul IV al anului 2014 aplicabile majorității zăcămintelor, prețul Brent situându-se sub 80 de dolari/baril, în timp ce în 2013 rata redevențelor se afla la cel mai ridicat nivel, prețul Brent situându-se peste 90 de dolari/baril. Această scădere a ratelor redevențelor cu 6% în trimestrul IV al anului 2014 este menționată la art. 20(4) din Legea mi­ne­lor. Pentru zăcămintele date în folosință înainte de 1998, formula include un me­ca­nism care duce la scăderea graduală a co­te­lor redevențelor, datorită factorului k men­ționat la art. 20 (3) alin. ba) din Le­gea minelor.

Austria: cota medie observabilă a re­de­vențelor și impozitelor similare a crescut de la 17,6% (2013) la 21,2% (2014) datorită faptului că în 2014 ratele nominale ale re­devențelor aplicabile în Austria au crescut față de 2013 atât pentru petrol, cât și pen­tru gaze naturale.

Germania: cota medie observabilă a re­de­vențelor și impozitelor similare a scăzut de la 18,6% (2013) la 17,3% (2014), în prin­cipal datorită scăderii redevențelor la gaze naturale în Saxonia Inferioară (74,5% din totalul redevențelor în 2014, spre deo­se­bi­re de 76,3% în 2013), unde există un nivel mai ridicat de impozitare comparativ cu cel la petrol în ambele landuri și la gazele naturale în Schleswig-Holstein.

 

 

Observaţii privind redevențele și impozitele similare pentru petrol și gaze naturale (sursa: Deloitte)

 

Franța: cota medie observabilă a re­de­ven­țelor și impozitelor similare a crescut de la 3,9% (2012) la 6,6% (2014) (nu existau in­formații pentru 2013 la emiterea ra­por­tului nostru anterior) datorită scăderii pro­ducției de gaze, 0,07 miliarde de metri cubi în 2014 față de 1,08 miliarde de metri cubi în 2012; pentru gaze nu există re­de­vențe, din cauza zăcămintelor slab pro­ductive, spre deosebire de petrol, unde se aplică redevențe între 0 și 9%.

 

Modificări în regimul fiscal din țările europene (2014 -2015)

 

Pornim analiza comparativă de la o pre­ci­zare: având în vedere numeroasele și con­tinuele actualizări, este posibil să nu fi sur­prins toate modificările. Acestea sunt câteva dintre modificările cheie observate până în prezent.

 

Marea Britanie

• Consultări extinse cu industria privind mă­surile de stimulare a investițiilor și men­ținere a locurilor de muncă în sec­torul de petrol și gaze naturale la Marea Nordului.

• Reducerea suprataxei (SC) de la 32% la 20%, începând cu 1 ianuarie 2015.

• Reducerea impozitului pe veniturile petroliere (PRT). Impozitul la veniturile obținute din activități petroliere se aplică zăcămintelor dezvoltate înainte de 1993, de la 50% la 35% pentru perioadele care se încheie după 31 decembrie 2015.

• Introducerea unei deduceri de 62,5% pentru investițiile efectuate după 1 aprilie 2015:

- Deducere suplimentară a costului investițiilor, care poate duce la o rată efec­tivă a suprataxării cu mult sub 20%;

- Vor fi implementate prevederi tranzitorii pentru zăcămintele care au beneficiat de alte deduceri.

• Introducerea unei deduceri de 62,5% pen­tru investiții pentru proiecte de ex­tracție de petrol și gaze naturale la pre­siuni înalte și temperaturi ridicate dintr-o zonă de acumulare, care încurajează ac­ti­vități de explorare și evaluare pentru zona învecinată.

• Prelungirea la 10 ani a facilității pentru costurile upstream, care prevede o in­de­xare de 10% a pierderilor la sfârșitul unei perioade contabile. Anterior, se puteau for­mula doar şase cereri.

• În declarația bugetară de vară s-a con­firmat că vor fi adăugate categorii su­pli­men­tare de costuri care să beneficieze de de­duceri pentru investiții.

Italia

• În februarie 2015, suprataxa pe profit (6,5% în 2015) aplicabilă câtorva industrii, inclusiv sectorului upstream de petrol și gaze, a fost declarată neconstituțională.

• Suprataxa pe profit nu se va aplica în­cepând cu data publicării deciziei Curții Constituționale.

Germania - Saxonia Inferioară

• Reducerea redevențelor începând cu 1 ia­nuarie 2015:

- gaze naturale: 7,5%- 30% față de 9,25% - 37%;

- petrol: 0%/9%/18% față de 0%/9,5%/19%.

Germania - Schleswig-Holstein

• Implementarea unei redevențe pe o grilă progresivă în funcție de preț pentru petrol la rate cuprinse între 21% și 40% în­ce­pând cu 1 ianuarie 2015; la un preț al pe­trolului de până la 556 de euro pe tonă, re­devența este de 21%.

• Redevența la gazele naturale pentru ză­că­mintele productive se menține la 18%, iar pentru zăcămintele noi se va aplica o re­devență de 40%.

România

• Eliminarea impozitului pe construcții. Potrivit noului Cod Fiscal, impozitul pe construcții va fi menținut în 2016 și există intenţia să fie eliminat începând cu 2017.

• Eliminarea impozitului pe țiței obținut din producția internă (18,95 lei/tonă în 2015).

Ungaria

• Reducerea redevenței de la 12% la 2% pentru zăcămintele neconvenționale de petrol și gaze naturale și cele care necesită metode speciale de exploatare.

Estonia

• Creșterea impozitului pe extracții miniere la 2 euro/tonă de șist bituminos ex­tras de la 1,39/1,67 euro/tonă.

 

Limitări și consideraţii

Metodologie: Am utilizat doar informații publice în compilarea informațiilor, astfel cum am menționat și anterior în analiza noastră și după cum este sintetizat la fi­nal. Pentru a menține nivelul de obi­ec­ti­vitate, ne-am limitat cât mai mult posibil în a face presupuneri, respectând obiec­tivul analizei de a prezenta o imagine de ansamblu. Informațiile publice, în special informațiile primite din partea or­ga­nis­melor de reglementare și a altor or­ga­nis­me competente, variază de la țară la țară, ceea ce creează limitări inevitabile. Astfel de limitări sunt evidențiate în prezentarea pe țări.

Analiza de față nu constituie o opinie în sco­puri de reglementare și nici nu eva­luează alte cadre de reglementare. Im­por­tanța sa comparativă este limitată, cu ex­cepţia faptului că evidențiază informații pe baza unor date publice, ceea ce poate facilita o analiză și o dezbatere ulterioară mai detaliată. Efectuarea unei astfel de ana­lize extinse are limitări inerente, da­torită diferențelor dintre state în ceea ce privește condițiile economice, istoricul in­dustriei de petrol și gaze naturale și im­portanța acesteia la nivel național, zăcă­mintele offshore vs. onshore, producția de gaze naturale vs. petrol, mărimea și ve­chimea zăcămintelor, precum și im­po­si­bilitatea de a sesiza complexitatea tuturor elementelor variabile ale diverselor sis­te­me.

Nu am purtat discuții cu entitățile care au realizat raportări sau de reglementare, pen­tru a avea o înțelegere largă a infor­ma­țiilor publice. Cititorul acestei analize tre­buie să citească acest raport ca o analiză orientativă și să nu îl interpreteze ca bază pentru decizii de investiții, pentru în­țe­legerea părţii guvernului în analiză de pro­iect sau în decizii de management. De­loitte a fost angajată de Federația Pa­tro­na­lă de Petrol și Gaze (FPPG) să efectueze o analiză asupra redevențelor și impozitelor similare efective observabile în industria petrolului și gazelor naturale din Europa, pentru a avea o analiză comparativă. Ori­ce alt terț care dorește să folosească aceste informații pentru uzul propriu ar trebui să efectueze o analiză amănunțită și să ob­țină și să folosească informațiile relevante.

 

* Partener în cadrul departamentului Audit din Deloitte Romania. Deține importante cunoștințe tehnice, oferind servicii de audit companiilor locale și multinaționale din numeroase sectoare industriale, cu precădere - Petrol și Gaze, Producție, Retail, Bunuri de larg consum (FMCG).

Sursa: Revista 22

STIRI INTERNATIONALE

BHGE changes its name...

Baker Hughes, a GE company has announced its successful name change to Baker Hughes Company and will begin trading on the New York Stock Exchange...

Total opens a Digital...

Total will open a Digital Factory in Paris in early 2020 that will bring together up to 300 developers, data scientists and other experts to...

Total launches its...

Total has announced that its first large liquefied natural gas (LNG) bunker vessel has been launched, following the signature of a long-term...
STIRI LOCALE

Virgil Popescu – cel...

Bogdan Tudorache Surse contactate de energynomics.ro au confirmat numele lui Virgil Popescu ca...

CITR: Hidroserv este...

Bogdan Tudorache Casa de Insolvență Transilvania a emis un comunicat conform căruia Hidroserv...

Reluarea importurilor...

Companiile autohtone și-au majorat în luna august cu peste 16% sau 313 GWh importurile de gaze...
COTATII OIL & GAS